Gorfous macaroni (N° 44)
Gorfous macaroni (N° 44)

Photo Pierre Didelot