Chou de Kerguelen (N° 8)
Chou de Kerguelen (N° 8)

Photo Daniel Piaud